ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารงานวิชาการ (1)
       แบบขออนุมัติการให้ 0, ร, มส.                                                           
              ดาวน์โหลด : Word  
       แบบขออนุมัติผลการเรียน ร.                                                              
              ดาวน์โหลด : Word  
       แบบฟอร์มบันทึกข้อความ                                                                  
              ดาวน์โหลด : Word  
PDF 
       แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน                                                   
              ดาวน์โหลด : Word  
PDF 
       แบบหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง                                                       
              ดาวน์โหลด : Word  
       แบบหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองไปโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ                  
              ดาวน์โหลด : Word   
       แบบฟอร์มส่งต้นฉบับข้อสอบ                                                              
              ดาวน์โหลด : Word  
       ใบปะหน้าซองกระดาษคำตอบ                                        
              ดาวน์โหลด : Word  
       ใบประหน้าซองบรรจุข้อสอบ                                                               
              ดาวน์โหลด : Word  
       แบบการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล                                                       
              ดาวน์โหลด : Word  
 
เอกสารงานวิชาการ (2)
       ว.101.1 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาเรียน                    
              ดาวน์โหลด : Word  | PDF  
       ว.101.2 แบบบันทึกขอแลกเปลี่ยนคาบสอน/มอบหมายหน้าที่                
              ดาวน์โหลด : Word  |  PDF 
       ว.101.3 แบบการจัดตารางสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ                  
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 
       ว.101.4 แบบสรุปรายงานการสอนแทน                                                
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 
       ว.101.5 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%                    
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 
       ว.101.6 แบบขออนุญาตอนุมัติผลการเรียน “ร”                                      
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 
       ว.101.7 แบบสรุปรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม                                        
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 
       ว.101.8 แบบรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา                    
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 
       ว.101.9 แบบสำรวจคาบสอน                                                              
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 
       ว.101.10 แบบบันทึกขอเวลาเรียนให้กับนักเรียน                                 
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 
       ว.101.11 แบบบันทึกขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ                                   
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 
       ว.101.12 แบบบันทึกขอเบิกกระดาษถ่ายเอกสาร
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 
       ว.101.13 แบบบันทึกผลการไปประชุม อบรม
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 
       ว.101.14 แบบสำรวจอัตรากำลังครู
              ดาวน์โหลด : Word  PDF  
       ว.101.15 แบบบันทึกการนิเทศภายในกลุ่มสาระ
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 
       ว.101.16 แบบรายงานการส่งครูเข้าร่วมการอบรม สัมมนา
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 
       ว.101.17 แบบคำร้องขอย้ายห้อง/แผนการเรียน
              ดาวน์โหลด : Word  | PDF  
       ว.101.18 แบบสำรวจเส้นทางเพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
              ดาวน์โหลด : Word  | PDF  
       ว.101.19 แบบบันทึกการเรียนซ้ำ
              ดาวน์โหลด : Word  | PDF  

 
เอกสารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมชุมนุม  
       เอกสารประกอบกิจกรรมชุมนุม       
              
ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
เอกสารงานกิจการนักเรียน
เอกสารเยี่ยมบ้าน 2563
       สรุปเกณฑ์การเยี่ยมบ้าน 2563       
          
   ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
       ปกเยี่ยมบ้าน 2563 
              ดาวน์โหลด : Word                    
       บันทึกข้อความการรายงานผล     
              ดาวน์โหลด : Word  
       ตารางแผนการเยี่ยมบ้าน         
              ดาวน์โหลด : Word      
       เอกสารบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน   
              ดาวน์โหลด : Word  PDF 

เอกสาร SDQ
       อธิบายการทำ SDQ
              ดาวน์โหลด : Word                       
       หน้าปก SDQ   
              ดาวน์โหลด : Word                           
       บันทึกข้อความ
              ดาวน์โหลด : Word                             
       แบบประเมิน  
              ดาวน์โหลด : Word                                
       แบบป้องกันและแก้ไขปัญหา   
              ดาวน์โหลด : Word       
       โปรแกรมคำนวณ SDQ  
              ดาวน์โหลด : Excel               

งานบุคคล
       คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) สิงหาคม 2563
       ตัวอย่าง ID Plan

งานแผนงาน
       แบบการเขียนโครงการ 2563
       แบบฟอร์มการสรุปโครงการปี 2563
       ตัวอย่างการสรุปโครงการ
       แบบขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อ/จ้างของโครงการ/กิจกรรม
       ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580
       แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
       นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563
       นโยบายไทยแลนด์ 4.0
       ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
การเลื่อนวิทยฐานะ
       คู่มือการเลื่อนวิทยฐานะครู ว.21
       คู่มือการเลื่อนวิทยฐานะครู ว.21 (ฉบับ สพฐ)
       คู่มือประเมินสายงานการสอน ว.17
       บันทึกข้อความ ขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ (สำหรับครู)
       บันทึกข้อความ ขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ (สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ)
       แบบ วฐ.1
       แบบ วฐ.2
       แบบ วฐ.3
       ตัวอย่างแบบบันทึก PLC 
       บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
       แบบบันทึกการประเมินใช้สำหรับตรวจสอบกลั่นกรอง
       แบบสรุปการปฏิบัติงาน (Logbook) เขียนมือ
       โปรแกรมกำหนดรอบปี กรอกข้อมูล ก่อน 5 ก.ค
       โปรแกรม Logbook Teacher ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ณ วันที่-29-10-256